Право як спеціальне соціальне явище - реферат

Зміст

Форми права

2

Типи права

4

Право як спеціальне соціальне явище

6

Взаємозв’язок права і держави

8

Права людини: визначення, поділ

9

Права нації: визначення, поділ

11

Функції права

12

Перечень використаної літератури

13


Форми права

Форма права - це державно-офіційні способи закріплення і зовнішнього прояву правових норм,щозасвідчують їх загальнообов"язковість.

Розрізняють такі форми права:

1) правовий звичай - санкціоноване державою звичаєве правило, що Право як спеціальне соціальне явище - реферат має загальнообов"язковий нрав та гарантоване його примусовою силою;

2) релігійно-правові норми - санкціоновані державою церковні канони та інші норми, яким надається загальнообов"язковий нрав;

3) правовий прецедент - судовеабо адміністративнерішення по конкретній юридичній справі, якому надається обов"язковезначення при розвязанні всіх наступних аналогічних справ;

4) нормативно-правовий акт - письмовий документ компетентного Право як спеціальне соціальне явище - реферат органу держави, вякому закріплено правила поведінки загального нраву, що забезпечується державою;

5) нормативний договір - правило поведінки загального нраву, що встановлюється за взаємною домовленістю кількох суб"єктів і забезпечується державою;

6) міжнародно-правові акти - норми міжнародного співтовариства, які з санкції держави поширюються на її туриторії.

Основним джерелом права України є нормативно-правовий акт Право як спеціальне соціальне явище - реферат. Це объяснюється тим, що івн дає можливість:

- найбільш чітко сформулювати зміст прав тв обов"язків;

- відносно швидко довести зміст до адресатів норми;

- створити умови до адекватного розуміння і застосування норми;

- оперативно змінювати чи відміняти норму;

- здійснювати систематизацію норм і полегшити користування ними.

Існують внутрішні та зовнішні форми права. Внутрішня форма права Право як спеціальне соціальне явище - реферат характеризується відповідною сукупністю правових норм, що об’єднуються в інститути, підгалузі і галузі права.

Інститут права:

- певна сукупність правових норм, що регулюють однорідні суспільні відносини, зв’язані між собою як самостійна відокремлена група;

- сукупність норм права, таких суттєвих і самостійних, що утворюють окремий інститут права в межах Право як спеціальне соціальне явище - реферат комплексної галузі права;

- сукупність правових норм, що регулюють окремий вид чи рів суспільних відносин і становлять відокремлену частину галузі права.

Ознаки інституту права: наявність сукупності нормативних приписів; юридична однорідність названих приписів; об’єднання правових норм стійкими закономірностями і зв’язками, які відбиваються в юридичних приписах і в цілому в Право як спеціальне соціальне явище - реферат юридичній конструкції.

Підгалузь права – об’єднання інститутів права в межах непосредственної галузі права, яке містить загальний і предметний інститути чи їхні асоціації.

Галузь права – це сукупність правових норм (приписів) інститутів права, що регулюють певну сферу суспільних відносин у межах определенного предмета і способу правового регулювання з урахуванням принципів Право як спеціальне соціальне явище - реферат і завдань такового регулювання.

Серед нормативно-правових актів розрізняють закони і підзаконні акти.

Закони - нормативні акти вищого представницького органу влади, що регулюють найбільш важливі суспільні відносини і мають найвищу юридичну силу що до інших нормативно-правових актів.

Підзаконні закони - це акти компетентних органів, що видаються на підставі закону, відповідно до його положень Право як спеціальне соціальне явище - реферат і на його виконання. До їх числа належать:

- укази Президента України;

- постанови Верховної Ради України та її Президії;

- декрети та постанови Кабінету Міністрів України;

- Ради Міністрів Республіки Крим;

- рішення, нормативні ухвали місцевих Рад народних депутатів;

- Інструкції, вказівки та накази керівників міністерств і державних відомств України;

- рішення Право як спеціальне соціальне явище - реферат виконкомів місцевих Рад;

- накази та інструкції адміністрації підприємств, установ та організацій.

Норма права має внутрішню структуру, яка виражається в її внутрішньому поділі на окремі елементи, що зв’язані між собою: гіпотезу, диспозицію і санкцію.

Гіпотеза – частина норми права, яка містить умови, обставини, з настанням яких можна чи необхідно здійснювати правило, що міститься Право як спеціальне соціальне явище - реферат в диспозиції.

Диспозиція – частина норми, що містить суб’єктивні права та юридичні обов’язки, тобто само правило поведінки.

Санкція – така частина норми права, в якій подано юридичні наслідки виконання чи невиконання правила поведінки, зафіксованого в диспозиції. Санкції можіть бути каральними (штрафними), відновними чи заохочувальними (позитивними).

Диспозиції, гіпотези та Право як спеціальне соціальне явище - реферат санкції за складом поділяються на прості, складні та альтернативні, а за ступенем визначеності змісту – на полностью чи відносно визначені.

Типи права

Об’єктивне та суб’єктивне право.

Право - це соціальне явище, що може розглядатись як єдність об'єктивного і суб'єктивного.

Об'єктивним правом вважається тому, що воно, хоча і Право як спеціальне соціальне явище - реферат є соціальним явищем, дано людям як реальний факт об'єктивної дійсності. Загальнообов'язкові правила поведінки встановлюються і існують незалежно від індивідуальної свідомості суб'єкта.

Будучи об'єктивним, право матеріалізується в формі 1-го джерел права. Особа приймає їх зміст як факт, що незалежить від її особистих переживань чи Право як спеціальне соціальне явище - реферат відношення до нього. Вона не замислюється своїм відношенням до норми, а виновата виконувати її. Застосування права до кожного определенного випадку є його перехід від об'єктивного до суб'єктивного. Таким чином, доки норма права є загальною і поширюється на всі випадки непосредственної сфери життєдіяльності - вона є об'єктивною. Основною Право як спеціальне соціальне явище - реферат її вимогою є відповідність соціальним, економічним, політичним та ін. факторам об'єктивної дійсності, що викликали її до життя. Если ж вона торкається непосредственної ситуації і реалізується в поведінці суб'єкта - вона 100є суб'єктивною. Відтоді вона виновата відповідати вкладеному змісту, конкретним обставинам випадку та адекватним відображенням змісту в свідомості.

Отже, суб Право як спеціальне соціальне явище - реферат' єктивним право 100є в площині співвідношення матеріального буття і суспільної свідомості. Воно є саме таким, оскільки характеризує певні можливості (свободи), що належать суб'єкту як учаснику суспільного життя.

Суб'єктивне право є закріпленою правовими засобами можливістю чинити активні дії самостійно; вимагати активних дій від інших суб'єктів; звертатись до Право як спеціальне соціальне явище - реферат держави за захистом прав.

Суб'єктивний зв'язок являє собою закріплену правом необхідність певної поведінки.

Існує зв'язок між об'єктивним і суб'єктивним в праві.

Суб'єктивне право передбачає необхідність закріпленна в правових нормах держави, що мають об'єктивний нрав. А Об'єктивне право знаходить свою Право як спеціальне соціальне явище - реферат реалізацію через права і обов'язки громадян, відбивається в їх свідомості і конкретизується в їх поведінці.

Публічне та приватне право.

Є різні критерії поділу права на публічне і приватне. Так, якщо певне право належить індивідові, як приватній особі, то це сфера приватного права, якщо ці права належать йому Право як спеціальне соціальне явище - реферат, як громадянинові, - публічного права. Критерієм поділу також може бути мета, на досягнення якої скероване право. Якщо право скероване на інтереси окремої особи – приватне право, якщо на меті є задоволення інтересів держави або суспільства вцілому – це сфера публічного права. Отже, норми приватного права стосуються окремих громадян та їхніх інтересів, норми публічного Право як спеціальне соціальне явище - реферат права, насамперед, визначають функціонування самої державної організації і мають на меті задоволення інтересів суспільства.

Природне та позитивне право.

Природне право не є сукупністю норм формального права, а сукупністю моральних і, водночас, правових вимог. Визнавання існування природного права має не тільки теоретичне, але й практичне значення, бо если є можливим наближення права Право як спеціальне соціальне явище - реферат до ідеї справедливості, то це може статися лише остільки, оскільки над позитивним правом 100їть вище право – моральне, або природне право, яке служить для положительного права одночасно основою, критерієм й ідеалом.

Під позитивним правом розуміємо всю сукупність чинних правових норм певної держави, а також сукупність норм, які Право як спеціальне соціальне явище - реферат регулюють міждержавні відносини. Сам термін позитивне право означає, по-перше, що це норми (правила), встановлені або санкціоновані певним зовнішнім авторитетом і які виконуються під впливом певного зовнішнього впливу, а не з власної волі чи з моральної свідомості непосредственної особи. По-друге, позитивізм права полягає в тому, що його норми реально Право як спеціальне соціальне явище - реферат діють і впливають на поведінку людей, тобто вони здійснюють певний позитивний вплив.


Право як спеціальне соціальне явище

Кожне суспільство потребує не лише системи підкорення, але й упорядкуванна системних відносин, тобто соціального регулювання.

Воно здійснюється за допомогою соціальних норм - правил поведінки загального нраву, що регулюють різні сфери суспільних відносин, мають певний Право як спеціальне соціальне явище - реферат зміст і забезпечуються різними засобами соціального впливу.

Соціальні норми можна розмежувати і згрупувати таким чином.

За змістом розрізняють політичні, організаційні, культурні, естутичні, технічні та інші норми.

Політичні норми регулюють відносини між класами, націями, народностями їх участь в органах державної влади і організації держави, відносин держави з іншими елементами політичної Право як спеціальне соціальне явище - реферат системи суспільства.

Організаційні норми закріплюють структуру, порядок створення і діяльності державних органів і об"єднань громадян.

Норми культури - це правила культурної поведінки людей. В их відображується духовний розвиток народу.

Естетичні норми встановлюють правила поведінки людей в звязку з уявленнями про красоту людських вчинків (норм етикету).

Технічні норми Право як спеціальне соціальне явище - реферат - правиланеобхідного,доцільного поводження людей зпредметами природи,знаряддями праці та іншими технічними засобами. До их належать іструкції про користування електропобутовими приладами, правила виконання певних будівельних робіт, норми витрачення сировини, горючего та інші нормативи.

Норми права - норми, які встановлюються і охороняються державою.

Норми моралі - це норми, принципи, правила поведінки, які склались Право як спеціальне соціальне явище - реферат в суспільстві під впливом громадської думки і у відповідності з обумовленими економічним базисом уявленнями людей про добре, зле, обов"язок справедливість, честь тощо, і забузпечуються в итогі внутрішнього переконання та засобами громадського впливу.

Звичаї - це норми, які склались історично, закріпились у суспільній практиці в итогі багаторазового застосування певного роду відносин Право як спеціальне соціальне явище - реферат і ввійшли в звичку дій людини, колективу людей.

Дуже близькі до звичаїв традиції - способи поведінки людей, соціальних груп, які склались в суспільстві і передаються з покоління в покоління.

Норми громадських організацій - це норми, які встановлюються і охороняються громадськими організаціями. Деяким з их держава надає обов"язковість.

Релігійні норми - норми Право як спеціальне соціальне явище - реферат, що регулюють поведінку і специфічні культові дії, які засновані на вірі в існування бога (богів). Вони відображені в Статутах, священних книгах, інших релігійних документах.

Особливостями правових норм порівняно з іншими соціальними нормами є те,

- що вони виникають, если формується держава;

- встановлюються або санкціонуються державою;

- виражають волю виробничої частини суспільства Право як спеціальне соціальне явище - реферат;

- утворюють внутрішньо-узгоджену систему;

- формулюють правила поведінки у вигляді прав і обов"язків;

- формально визначенні і мають чітко визначені форми зовнішнього виразу.

Соціальна цінність і призначення права можуть бути охарактеризовані як здатність служити засобом і метою для задоволення потреб соціальної справедливості, прогресивних інтересів громадян і суспільства в цілому. Соціальна Право як спеціальне соціальне явище - реферат цінність і соціальне призначення права характеризується такими його проявами:

1) Право визначається як міра свободи й недоторканості людини, окреслює межі свободи, скеровується на виключення з соціального життя свавілля, безконтрольності та беззаконня.

2) Воно об’єднує в собі загальну волю учасників суспільних відносин, впливає на поведінку й діяльність людей через узгодження їх специфічних інтересів Право як спеціальне соціальне явище - реферат.

3) Цінність і призначення права полягає в тому, що воно є виразником соціальної справедливості, виступає критерієм правильного розподілу матеріальних благ, утвердженням рівності та правового статусу людини в суспільстві.

4) Право являє собою джерело оновлення суспільства, виступає в демократичному громадянському суспільстві як чинник прогресивного соціального розвитку.

5) Як явище культури і цивілізації воно Право як спеціальне соціальне явище - реферат має планетарний нрав і забезпечує вирішення заморочек міжнаціонального та міжнародного нраву.

Праву як особливому виду соціальних норм притаманні певні ознаки. Вони дають можливість встановити відмінності правових норм поведінки у первісному соціально однорідному суспільстві; показати місце норм права серед інших соціальних норм державного суспільства; визначити поняття та властивості права як Право як спеціальне соціальне явище - реферат основного засобу державного регулювання суспільних відносин.


Взаємозв’язок держави і права

Держава здійснюючи політичну владу в громадянському суспільстві:

- підпорядковує свою діяльність служінню цьому суспільству;

- забезпечує рівні можливості для всіх людей у всіх сферах їхньої життєдіяльності на засадах соціальної справедливості й милосердя;

- не втручається в особисте життя людини;

- регулює суспільні Право як спеціальне соціальне явище - реферат відносини в межах чинної конституції, законів та інших джерел права.

Право як юридичне явище і держава як політична організація влади виникли одночасно і тісно взаємозв’язані.

Право залежить від держави, оскільки:

- виникає як інституйована система джерел, що встановлюються чи санкціонуються державними органами і службовими особами, а це означає, що Право як спеціальне соціальне явище - реферат юридичне право прогуляться від держави;

- є більш-менш сталим і недоторканим завдяки державі;

- завдяки державі та її органам впроваджується в життя;

- його авторитетність і престижність залежать від держави;

- сутність права відображає соціальну сутність і призначення державної організації.

Але слід мати на увазі, що право має відносну Право як спеціальне соціальне явище - реферат самостійність і впливає на державу (її органи), а отже, і держава залежить від права, бо право:

- обмежує в демократичному суспільстві державну владу;

- упорядковує державну владу через процесуальну і процедурну форму;

- дозволяє державним органам відповідні дії;

- органікличує побудову, структуру, вдосконалення й розвиток державних органів, визначає їхнє функціонування;

- надає державним органам престижності і авторитетності Право як спеціальне соціальне явище - реферат.


Права людини. ЇЇ визначення, поділ

Права людини – це певні можливості людини, які необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх людей.

У кожній державі основні права людини закріплюються насамперед Право як спеціальне соціальне явище - реферат в основному її законі – Конституції. У поточних законах та в інших підзаконних нормативно-правових актах передбачаються юридичні процедури, порядки, механізми здійснення, реалізації на практиці основних прав людини, закріплених у конституції.

В Загальній декларації прав людини, яка була проголошена і затверджена Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948р., сказано:

1.Всі люди народжуються вільними та Право як спеціальне соціальне явище - реферат рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом та совістю і повинні діяти у відношені один до 1-го в дусі братерства;

2.Кожна людина повина мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного Право як спеціальне соціальне явище - реферат чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища;

3.Кожна людина має право на життя, свободу і особисту недоторканість;

4.Ніхто не повинен бути у рабстві або підневільному стані;

5.Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, нелюдського або такового, що принижує гідність людини, поводження та покарання;

6.Всі люди рівні перед законом і мають Право як спеціальне соціальне явище - реферат право на рівний їх захист перед законом від любої дискримінації і від підбурюваня до такої дискримінації;

7.Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом;

8.Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або Право як спеціальне соціальне явище - реферат вигнання;

9.Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання в його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканість його житла, таємницю його корнспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист від такового втручання або таких посягань;

10.Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у Право як спеціальне соціальне явище - реферат межах кожної держави. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи і свою власну, і повернутися у свою країну.

11.Кожна людина має право на громадянство. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права на своє громадянство;

12.Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право Право як спеціальне соціальне явище - реферат без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і засновувати сім’ю. Шлюб може укладатись при вільній і повній згоді сторін, що одружуються. Сім’я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства та держави.

13.Кожна людина має право на свободу Право як спеціальне соціальне явище - реферат думки, совісті і релігії;

14.Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення: це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати та поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Виходячи із змісту Конституції України та відповідних Право як спеціальне соціальне явище - реферат міжнародно-правових актів всю сукупність прав і свобод прийнято розділяти на такі групи:

1.політичні права і свободи;

2.особисті права і свободи;

3.соціально-економічні та культурні права.


Права нації. ЇЇ визначення і поділ.

Основні права нації – це певні можливості кожної нації, які необхідні для обычного її існування та розвитку в Право як спеціальне соціальне явище - реферат конкурентно-історичних умовах, об’єктивно зумовлені досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх людів та націй. Потрібно відрізняти права нації і народу, оскільки в суспільстві та державі може існувати кілька націй. В умовах багатонаціональності права націй обумовлені правами держави і всього суспільства. Всі ці права знайшли своє Право як спеціальне соціальне явище - реферат відображення в Декларації про державний суверенітет України, в Акті проголошення незалежності України, в Декларації прав національностей України, в Законі «Про національні меншини», та інших законодавчих актів. Основні права нації можна класифікувати на фізичні, етнічні, культурні, економічні, політичні. Право на самовизначення або на державну самоорганізацію належить до найважливіших, визначальних прав Право як спеціальне соціальне явище - реферат всього народу, а не окремоїнації, яка може існувати в суспільстві і державі. Ці питання викладені в Резолюції ООН «Право людів і націй на самовизначення» (1952 р.).


Функції права

Функції права – це основні напрямки його впливу на суспільні відносини. Призначення функцій полягає в тому, щоб визначити роль права у громадянському суспільстві Право як спеціальне соціальне явище - реферат, його впливу на суспільні відносини між людьми.

Функції права поділяють на загальносоціальні та спеціальні юридичні.

До загальносоціальних відносяться:

- гуманістична – право охороняє та захищає права людства, народу, людини;

- організаторсько-управлінську – право суб’єктів на розв’язання економічних і соціальних заморочек;

- інформаційну – право інформує людей про волю законодавця;

- оцінно-орієнтувальну – поведінка Право як спеціальне соціальне явище - реферат людей оцінюється з огляду на закони держави, вказує на безконфліктні, соціально допустимі способи й засоби задоволення потреб людини в межах правомірної поведінки;

- ідеологічно-виховну – право формує у людини певний світогляд, виховує в неї зразки правомірної поведінки;

- гносеологічну (пізнавальну) – право само виступає як джерело знань.

До спеціальних юридичних функцій права Право як спеціальне соціальне явище - реферат відносять регулятивну та охоронну.

Регулятивна функція спрямована на врегулювання суспільних відносин методом закріплення поведінки в тих чи інших галузях чи інститутах права.

Охоронна функція спрямована на охорону відповідної системи суспільних відносин, на забезпечення їхньої недоторканості з боку правопорушників, зменшення чи усунення їх із повсякденного життя.


Перечень Право як спеціальне соціальне явище - реферат використаної літератури

1. Основи держави і права.Методичні рекомендації для абітурієнтів / С.В.Бобровник, С.Я.Лисенков, О.М.Молявко та ін.; К-1993

2. Т.Г.Андрусяк. Теорія держави і права. – Львів.: Фонд «Право для України», 1997.

3. Правознавство: навч. посібник / за ред. В.В.Копєйчикова.- К.: Юрінком Інтер, 1998.

4. Правознавство / за ред. М.Настюка, М Право як спеціальне соціальне явище - реферат.Ф.Костицького, – Львів: Світ, 1994.

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім.І.Я.ФРАНКА

Реферат

на тему:

Право як загольносоціальне явище

Виконав студент ЕкФ-22с

Прокопенко Дмитро

ЛЬВІВ - 1998


pravomernost-primeneniya-psihodiagnosticheskih-metodov-podbora-personala.html
pravonarushenie-ego-sostav-vidi-pravonarushenij.html
pravonarushenie-ponyatie-priznaki-vidi-ih-sootnoshenie-s-nepravomernim-povedeniem.html